Građevina kao profesionalna građevinska delatnost nosi veliku odgovornost i predstavlja kostur arhitektonskih kompozicija, saobraćajnih konekcija, velikih instalacionih struktura koje čine srž funkcionisanja današnjeg društva.

Kao osnova i podloga za sve završne radove u građevini, potrebno je pravilno i po standardima izvesti građevinske konstrukcije što je direktno ispunjava uslov potreban  za postojanje stabilnosti objekata u statičkom i seizmičkom smislu.

Svaka konstrukcija, bila ona monolitna ili montažna, nosi sa sobom veliku dozu odgovornosti svih učesnika, od projektanta, statičara pa do izvođača na terenu a ono što omogućava uspešnu realizaciju kompletnog objekta jeste visok nivo komunikacije i organizacije između svih učesnika u izradi i izvođenju projekta.

Ideja teksta je objasniti izvođenje monolitne betonske konstrukcije koje se izvode na licu mesta. 

Da bi se jedna betonska konstrukcija izvela pravilno, potrebno je kvalitetno odraditi pripremu, odraditi oplatu, pravilno postaviti armaturu, a kao završna aktivnost ugraditi beton tako da zadovoljava sve standarde i kasnije negovati. Kao priprema za postavljanje armature, a kasnije i betoniranje potrebno je odraditi oplatu, pravilno postaviti i osloniti podkonstrukciju.

Betonske konstrukcije (da li bile skeletne ili ne, montažne ili monolitne) za bilo koji objekat u građevini treba smatrati za najozbiljni i najkompleksniji deo procesa tokom izgradnje celokupnog objekta.

dipl. ing. građ. Mladen Jakovljević